اشاره

در اینجا می‌توانید روند شکل‌گیری و همچنین چگونگی پیگیری تهیه آرشیو تاتر برونمرزی ایرانیان را از آغاز (۱۹۹۰) تا کنون ۲۰۲۱) مشاهده کنید.

در آغاز بیشتر یک فراخون و ایده به نظر می رسید اما در سال‌های بعد کاری جدی و سخت زمان بر گشت. نگارنده هم در آغاز از حجم کار در پیش آتاه نبودم. “که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها” باری این روند سی سال را می‌توان به سه دوره‌ی متمایز تقسیم کرد:

۱- دوره‌ی نخست که “فراخون‌ها و اطلاعیه ها” را در بر می‌گیرد. در این بازه زمانی بیشتر طرح موضوع و ضرورت تهیه آرشیو  و تقاضا از هنرمندان تاتر از طريق مطبوعات و به ویژه «کتاب نمابش» توضیح داده می‌شد و تاترورزان را تشویق به ارسال اسناد تاتری می‌کرد. البته در این دوره موفقیت چندانی نسیب آرشیو نشد.

۲- مرحله‌ی بعدی را می‌توان دوره‌ی اقدام عملی دانست. دوره‌ی برپایی نمایشگاه و تهیه گزارش از فعالیت‌های تاترورزان، برپایه‌ی آنچه که از راه تلاش شخصی (اصغر نصرتی) انجام گرفته بود، نامید. در این بازه‌ی زمانی نخستین نتایج عملی جمع‌آوری تهیه آرشیو در معرض عموم قرار گرفت. از یک سو چندین نمایشگاه تاتری به مناسبت روز جهانی تاتر برپا شد، از دیگر سو چندین مقاله مفصل، به ویژه در صدمین شماره‌ی مجله‌ی آرش، تهیه شد که برای نخستین بار  گزارشی از نتایج بررسی اسناد آماری از تعداد اجراها، گروه‌های نمایشی و غیره ارائه شده بود.

۳- در دوره‌ی سوم که از سال ۲۰۲۰ آغاز می‌شود، نگارنده از راه فیسبوک و تماس مستقیم با بیستر تاترورزان سعی کرد در یک بسیج جدی و تشویق و خواهش اسناد تاتری را هرچه بیشتر جمع‌آوری کنم. در این دوره موفقیت بیشتر نسیب آرشیو گشت. همزمان در همین دوره بیشتر اسناد کاغذی تبدیل به شکل دیجیتال شد. این مرحله را می‌توان «دوران تکمیلی آرشیو» یا دوران نتیجه دانست. در اینجا من آن را یا عنوان آرشیو تاتر برونمرزی ۱ تا ۲۰ مشخص کرده ام. در این دوره افرادی که اسنادی تاتری خود را برای نگارنده می‌فرستادند، معرفی می‌شدند.

در همین نوشتارهای کوتاه همچنین نگاهی موضوعی و کشوری یا مناسبتی به فعالیت‌های تاتری می‌شد. این خود باز نوعی تشویق دیگرانی بود که هنوز اقدامی در این راه  نکرده بودند و همچنین نوعی قدرداتی از آنهایی بود که برایم اسناد را ارسال کرده بودند

در همینجا جای دارد که از همه تاترورزانی که مرا تا همین مرحله یاری کرده اند و با اعتماد به من اسناد با ارزش خود را برایم ارسال کردند و کسانی که در دیجیتال کردن اسناد که کاری خسته کننده بود، (به ویژه بهمن فیلسوف) سپاسگزار باشم و از کسانی هم که فقط مشوق کار من بودند، سپاسگزار باشم. 

اصغر نصرتی (چهره)

لندن، ۲۹ ژانویه ۲۰۲۲

——————————————–

دوره‌ی نخست:دوران تقاضا

دوره دوم: دوران اقدام

دوره‌ی سوم: دوران ثمر