چی کجا؟

چی كجا

ساموئل بکت

نویسنده: ساموئل بكت

برگردان: مهستی شاهرخی

بام: خب؟

بوم: (با سری همیشه رو به پایین) هیچ.

بام: هیچی نگفت؟

بوم: هیچ.

بام: خوب روش كار كاردی؟

بوم: بله.

بام: و نگفتش؟

بوم: هیچ.

بام: گریه كرد؟

بوم: بله.

بام: فریاد كشید؟

بوم: بله.

بام: طلب بخشایش كرد؟

بوم: بله.

بام: اما هیچی نگفت؟

بوم: هیچ.

و: این خوب نیست.

از سر می‌گیرم.

بام: خب؟

بوم: هیچ.

بام: نگفتش؟

و: این بهتر است.

بوم: نه.

بام: خوب روش كار كردی؟

بوم: بله.

بام: و نگفتش؟

بوم: نه.

بام: گریه كرد؟

بوم: بله.

بام: فریاد كشید؟

بوم: بله.

بام: طلب بخشایش كرد؟

بوم: بله.

بام: اما نگفتش؟

بوم: نه.

بام: خب برای چی متوقف شدیم؟

بوم: دیگر تكان نمی‌خورد.

بام: و دوباره زنده‌اش نكردی؟

بوم: سعی كردم.

بام: خوب پس؟

بوم: نتونستم.

مهستی شاهرخی

***

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.