2001 مراسم

2002 مراسم

2003 مراسم

2004 مراسم

2005 مراسم

2015 مراسم

۲۰۲۲ گزارش فعالیت‌های تاتری به جشن روز حهانی

۲۰۲۲ گزارش جشن روز جهانی سال