بروشور مراسم روز جهانی تاتر

سال ۲۰۰۳ در شهر کلن

به کوشش گروه تاتر چهره و كتاب نمایش