کتابشناسی تاتر برونمرزی

گردآورنده: اصغر نصرتی (چهره)

در توضیح فهرستی كه در پی می‌آید ذكر چند نكته ضروری است:

اصغر نصرتی

1) برای تهیه‌ی این لیست قبل از هرچیز به كتاب‌های مفید آقای معین‌الدین محرابی با عنوان معرفی كتاب (‌در سه جلد)، مراجعه شده‌است و باقی آن حاصل كاووش و تلاش شخصی است.

2) این فهرست تنها شامل آن كتاب‌هایی است، كه در خارج از كشور به چاپ رسیده‌اند و یا در چاپ‌های بعدی خود، بنا به دلایلی، در خارج از كشور چاپ شده‌اند.

3) این را نیز باید گفت، كه این فهرست تنها شامل آن‌دسته از كتاب‌هایی است، كه نویسندگانشان آنها را به زبان فارسی نوشته‌اند و امیدواریم در آینده به هنگام تهیه‌ی فهرستِ نام‌شناسی در تاتر ایرانیان، بتوانیم دیگر تلاش‌های فرهنگی این هنرمندان را نیز منعكس سازیم.

4) به‌خوبی پیداست كه این فهرست كامل نیست. چرا كه منابع ما بسیار ناقصند و ارتباط‌هایمان نیز نتوانسته اند هنوز كامل شوند. تلاش آقای محرابی در سال 1994 متوقف شد و عرصه‌ی تلاش نگارنده نیز بسیار محدود بوده است. امیدوارم كه چاپ این فهرستِ ناقص انگیزه و علاقه‌ی همه‌ی نویسندگان در عرصه‌ی تاتر را به این امر فرهنگی جلب كند.

در همین‌جا از همه‌ی كارورزان عزیز تاتر خواهش می‌كنم، كه یك نسخه از كتاب چاپ شده‌ی خود را به آدرس كتاب نمایش ارسال دارند، تا در شماره‌های آینده  ضمن درج نام آنها، به كامل‌تر شدن این فهرست كمك شود. چونانچه امكان ارسال كتابی را ندارید، نام و مشخصات آن ‌را، بدانگونه كه ما در فهرست خود درج كرده‌ایم، به آدرس ما پست یا اینكه به شماره تلفن ارتباطی كتاب نمایش فاكس كنید.

5) در این فرصت مایلم از همه‌ی آن عزیزانی، كه تاكنون مرا با ارسال كتا‌ب‌های خود یاری كرده‌اند، صمیمانه سپاسگذاری كنم.

***

۱- آخرین نامه و باید حقیقت را به مردم گفت؛ نسیم خاكسار، چاپ اول ( اردیبهشت 1369‌/‌آپریل 1990‌) ‌استكهلم ـ سوئد، انتشارت عصر جدید  98 صفحه

۲- آدم سنگی؛ حسین دولت آبادی، چاپ اول (‌تیر 1368‌)، پاریس، نشر ایران فردا، 120 صفحه3)

۳- آزمایش ما در و در قرن سی‌و‌نهم؛ ف. سرشكی، چاپ اول (‌ پس از 1368‌)، 55 صفحه4)

۴- آن بهشت گمشده؛ كلیفور اودتس‌. برگردان از علی اوحدی چاپ اول‌ (‌1372\‌1993‌) كپنهاك ـ دانمارك، انتشارات كانون فرهنگ ایران، 238 صفحه5)

۵- انتظار سحر؛ محسن یلفانی چاپ اول (‌1374‌) سوئد ـ فرانسه، انتشارات افسانه 92 صفحه6)

۶- اینهمه قاسم من؛ اكبر یادگاری چاپ (‌اول 1369‌) كُلن ـ آلمان، نشر ارس، 45 صفحه7)

۷- ایواز؛ جعفر جبارلی. برگردان فریدون احمد. چاپ اول (‌1366‌) كُلن ـ آلمان، ناشر فریدون احمد. 145 صفحه8)

۸- بررسی و نقد دو نمایشنامه‌ی برشت‌؛ (‌”‌آنكه گفت آری و آنكه گفت نه” و “‌‌اقدام‌”؛ پطر بایرز دورف. برگردان: بیت‌الـله بی‌نیاز چاپ اول (‌1988‌) كُلن  ـ آلمان، نشر هنر امروز. 58 صفحه9)

۹- بُن بست؛ حسین ریحانی چاپ (‌1368‌) زاربروكن ـ آلمان، انتشارت بازتاب، 159 صفحه

۱۰- به پیش، به پیش؛ میخائیل شاتروف. برگردان ش. بدیع چاپ اول (‌1367‌) لندن ـ انگلیس، انتشارات دوران. 95 صفحه11)

۱۱- بیگانه؛ آلان ادوال. برگردان اكبر ذوالقرنین. چاپ اول (‌1992‌) سوئد، انتشارات فدراسیون سراسری شوراهای پناهندگان و مهاجرین ایرانی. 91 صفحه12)

۱۲- پرده‌داران آیینه‌افروز و اتلو در سرزمین عجایب (‌دو نمایشنامه‌) غلامحسین ساعدی چاپ اول (‌1365‌) پاریس ـ فرانسه، انتشارات كتاب آلفبا، 110 صفحه13)

۱۳- پروانه‌ای در مشت؛ ایرج جنتی عطایی چاپ اول (1996‌) آمریكا، نشر كتاب.87 صفحه14)

۱۴- پرومته در اوین؛ ایرج جنتی عطایی، چاپ اول (‌1987‌) كلن ـ آلمان، انتشارات گروه تاتر مزدك. 64 صفحه15)

۱۵- پژوهش در تاریخ تاتر ایران؛ مصطفی اسكویی، چاپ اول (‌1992‌) مسكو، انتشارات آناهیتا ـ پروگرس. 494 صفحه16)

۱۶- پلنگی كه شغال غُرید؛ مجید امینی، چاپ اول (‌پس از1360‌) آمریكا ، نشر افسانه. 190 صفحه 17)

۱۷- تابلو‌های بی‌كلام (‌چهارده پرده نمایشی‌)؛ ر. آشاك    چاپ اول (‌بهار 1368‌) زاربروكن ـ آلمان، انتشارات نوید. 113 صفحه

۱۸- تاریخ اجتماعی ـ سیاسی تاتر در ایران؛ ( كتاب اول: تعزیه‌)    مجید فلاح‌زاده    چاپ اول (‌1996) كُلن ـ آلمان، نشر انجمن ایران و آلمان . 340 صفحه19)

۱۹- تمثال؛ رضا قاسمی، چاپ اول (‌1995‌) سوئد، نشر باران.67 صفحه20)

۲۰- توطئه‌گران؛  علی امینی نجفی، چاپ اول (‌1368‌) كُلن ـ آلمان، نشر نواندیش. 55 صفحه21)

۲۱- جنگنامه غلامان؛  بهرام بیضایی، چاپ اول (‌1369‌) سوئد، انتشارات عصر جدید. 91 صفحه22)

۲۲- جیره عمر؛ الیاس كارنتی. برگردان كریم قصیم، چاپ اول (‌1372‌) كُلن ـ آلمان. 106 صفحه23)

۲۳- چو ضحاك شد بر جهان شهریار؛ رضا قاسمی، چاپ اول (‌1374‌) پاریس ـ فرانسه، انتشارات نقطه. 24)

۲۴- حركت باشماست، كوشیو؛ رضا قاسمی، چاپ اول (‌1371‌) پاریس ـ فرانسه، انتشارات خاوران. 127 صفحه25) ۲۵- حزب توده در بارگاه خلیفه؛ م. سحر، چاپ اول (‌1982‌) پاریس ـ فرانسه، ناشر: مولف. 175 صفحه

۲۶- حلاج (‌كسی مدام مرا می‌خواند‌)؛ اكبر یادگاری، چاپ اول (‌1370‌) كُلن ـ آلمان‌، انتشارات ارس. 51 صفحه27)

۲۷- خاطرات فردا و در انتظار همو؛ رضا افتخاری، چاپ اول (‌1371‌) آلمان، انتشارات آزاد. 108 صفحه28)

۲۸- خانه قدیمی و قوش؛ فریدون سلیمیان، چاپ اول (‌1369‌) زاربروكن ـ آلمان‌، انتشارات نوید.29)

۲۹- خر؛ رویز صیاد، چاپ اول (‌1362‌). 95 صفحه30)

۳۰- دادگاه عدل مردمی؛ مسعود انصاری، چاپ اول (‌1367‌) آمریكا. 57 صفحه31)

۳۱- داروغه؛ احمد عزت، چاپ اول (‌1989‌)‌آمریكا. 97 صفحه32)

۳۲- درمانده و سرگردان؛ سوشیانس زراس‌وند، چاپ اول (‌1364‌) پاریس ـ فرانسه. 300 صفحه33)

۳۳- دوران طلایی تاتر؛ كُنت مك‌كوئن و ویلیام ملنتز،. برگردان: مجید فلاح‌زاده. چاپ اول افغانستان. 312 صفحه

۳۴- رستمی دیگر، اسفندیاری دیگر؛ ایرج جنتی عطایی، چاپ اول (‌1370‌) پاریس ـ فرانسه، انتشارات اتوال. 86 صفحه35)

۳۵- ژرگون (‌یك نمایشنامه و چهار داستان اساطیری‌)؛ غلامحسین والی (‌غ. گوزَتَن‌)، چاپ اول (‌1369‌) كُلن ـ آلمان، نشر رویش. 79 صفحه36)

۳۶- سقوط آزاد (‌مجموعه نمایشنامه و چهار داستان اساطیری‌)؛ بهمن فرسی، چاپ اول (‌1370‌) لندن ـ انگلیس، دفتر خاك. 294 صفحه.37)

۳۷- سقوط از اسب سیاه؛ اكبر یادگاری، چاپ اول (‌1368‌) كُلن ـ آلمان، نشر ارس. 91 صفحه38)

۳۸- سلب مصونیت (در كتاب “‌انقلاب و روشنفكران‌”‌)؛ محمود عنایت، چاپ اول (‌1370‌) آمریكا، انتشارات نگین39)

۳۹- شش پنگوئن كوچك (مجموعه‌ای از ده نمایشنامه‌)؛ بوریس آپریلوف. برگردان بهرخ حسین‌بابا‌ئی، چاپ اول (‌1993‌) گوته‌بورگ‌ـ‌سوئد، نشر رویا. 48 صفحه40)

۴۰- شهری كه فقط یك دیوانه داشت؛ فائزه عمید، چاپ اول (‌1362‌). 87 صفحه41)

۴۱- شیوه‌های علمی در تجزیه و تحلیل متن نمایشنامه؛ پرویز لك، چاپ اول‌‌(‌‌1984) لیل‌ ـ ‌فرانسه، انتشارات هنر. 32 صفحه

۴۲- عادل‌ها؛ لبر كامو. برگردان خرم مهدوی، چاپ اول (‌1366‌) سوئد، انتشارات I.S.U.S.. 175 صفحه43)

۴۳- فاخته دهان دوخته؛ ایرج جنتی عطایی، چاپ اول‌‌ (‌لندن 1363‌) لندن ـ انگلیس، انتشارات شما. 70 صفحه44)

۴۴- فقر جرم نیست؛ لكساندر آستروفسكی. برگردان بهرخ حسین‌بابائی، چاپ اول (‌1364‌) كمیته دولتی طبع و نشر. 93 صفحه45)

۴۵- فیزیكدانها؛ فریدریش دورنمات، برگردان كریم قصیم، چاپ اول (1376) آمریكا (؟) 124 صفحه46)

۴۶- قالیچه خان؛ ا. شادی، چاپ اول (‌1372‌) دانمارك. 42 صفحه47)

۴۷-قفس شطرنج؛ مسعود خیام، چاپ اول (‌1371‌) استكهلم ـ سوئد، انتشارات آرش. 136 صفحه48)

۴۸- قلمستان؛ حسین دولت آبادی، چاپ اول (‌1367‌) پاریس ـ فرانسه، نشر ایران فردا.87 صفحه49)

۴۹- قوی‌تر از شب؛ محسن یلفانی، چاپ دوم (‌1369‌)، ناشر كتاب چشم‌انداز. 126 صفحه

۵۰- گاهنامه‌ی تاتر ( نشریه گروه تاتر باربد)؛ نویسندگان، چاپ اول (‌1366 ـ 1367) شماره اول  تا سوم، كُلن  ـ آلمان.51)

۵۱- گفتگو با كاهون (‌در كتاب “‌نامه‌های سوئدی‌”‌)؛ استوره شلبرگ، برگردان: شاهرخ كامیاب، چاپ اول (‌1372‌) سوئد، نشر باران. 99 صفحه52)

۵۲- ماهان كوشیار؛ رضا قاسمی، چاپ اول (‌1373‌) سوئد، نشر باران53)

۵۳- مرده‌ها؛ جلیل محمدقلی‌زاده. درآمد وبرگردان هما ناطق، چاپ اول (‌1363‌) سوئد، انتشارات كمیته ایران، 97 صفحه54)

۵۴- مرغ باران؛ پری صابری، چاپ اول (‌1362‌) آمریكا. 102 صفحه55)

۵۵- مرگ دانتون؛ گئورك بوشنر. برگردان ناصر منوچهری، چاپ اول (‌1373‌) هانوفر ـ آلمان، نشر كبود. 71 صفحه56)

۵۶- مسافرنامه؛ ش. البرزی    چاپ اول (‌1362‌) ناشر انجمن مطالعات ایرانی. 40 صفحه57)

۵۷- معمای ماهیار معمار    رضا قاسمی    چاپ اول (‌1370‌) پاریس ـ فرانسه، انتشارات خاوران. 98 صفحه

۵۸- مغول شده سم ستور    اكبر یادگاری    چاپ اول (‌1370‌) كُلن ـ آلمان، انتشارات ارس.40 صفحه59)

۵۹- مفیستو؛ آریان منوشكین. برگردان: ناصر حسینی ـ علیرضا كوشك‌جلالی، چاپ اول (‌1376)  كُلن‌ـ‌‌آلمان ، نشر نمایش. 166 صفحه60)

۶۰- می همی‌ها؛ كیومرث نویدی، چاپ اول (‌1370‌) فرانكفورت ـ آلمان ، انتشارات گستره. 151 صفحه61)

۶۱- ناقوس‌های كریملین، نیكولای پوگودین. برگردان مریم جاودان، چاپ اول (‌1364‌) كابل ـ افغانستان، انتشارات كمیته دولتی طبع و نشر. 144 ص. 62)

۶۲- نُدبه؛ بهرام بیضایی، چاپ اول  (‌1371‌) آمریكا، انتشارات تصویر \ زمانه. 95 صفحه63)

۶۳- نگارستان؛ كریم‌پور، چاپ اول (‌1987‌) زاربروكن ـ آلمان، انتشارات نوید. 65 صفخه64)

۶۴- نمایش و نمایشنامه‌نویسی در اتحاد‌شوروی؛ نویسندگان. برگردان مجید‌فلاح‌زاده، چاپ اول (‌1363‌) كابل‌ـ‌افغانستان‌، موٍسسه نشر كمیته‌مركزی. 115 صفحه 65)

۶۵- یك تراژیدی خوش‌بینانه؛ وسفلاد ویشنفسكی. برگردان مجید فلاح‌زاده چاپ اول (‌1364‌) كابل‌ـ‌افغانستان، انتشارات كمیته دولیت طبع و نشر. 115‌ص.

۶۶- یك زن، تنها؛ فرانكه رامه، داریوفو. برگردان مهرنوش مزراعی چاپ اول (‌1370‌) لس‌آنجلس ـ آمریكا، انتشارات زنان. 81 صفحه67)

۶۷- یك مجلس سیاه بازی سلطان؛ اكبر یادگاری چاپ اول (‌1371‌) كُلن ـ آلمان، نشر ارس. 40 صفحه نویسندگان و هنرمندان گرامی! (۱)

فوریه ۱۹۹۸

***

(۱) این نوشتار اولین بار در شماره نخست کتاب نمایش (فوریه ۱۹۹۸) به چاپ رسید. بهره گیری از این نوشتار فقط با ذکر منبع و نام گردآورنده مجاز است.