اشاره

انگیزه‌ی نگارش و تهیه‌ی «واژه‌نامه‌ی توصیفی تاتر» بازمی‌گردد به سالهایی که «کتاب نمایش» را نشر می‌دادم. هدف من در آن سالها تهیه واژه‌های توصیفی تاتر برای هر شماره کتاب نمایش بود که با توقف این کتاب کار تهیه واژ‌ه‌ها هم در نبمه راه ماند. اما امیدوارم در اینجا این کار به مرور ادامه یابد. ترجمه‌ی این واژه‌‌ها از دو دایره المعارف  آلمانی زبان صورت گرفته است.

اصغر نصرتی

۲۳ قوریه ۲۰۲۲