نظر سنجي در باره‌ي كتاب نمايش

به مناسبت دهمين شماره‌ي انتشار

همانطور كه خوانندگان كتاب‌نمايش مطلع هستند اين نظرسنجي به همراه كتاب نمايشِ شماره 9 به آدرس مشتركين و برخي از هنرمندان تآتر ارسال شده‌است. از آنجا كه ممكن است، به دلايلي برگشتِ نظرسنجي با محدويت‌ها و دشواري‌هايي همراه بوده باشد و يا اينكه ممكن است شماري از علاقمندان هنوز از اين نظرسنجي بي‌اطلاع باشند، آن را يكبار ديگر به چاپ مي‌رسانيم تا علاقمندان بتوانند پاسخ خود را تا چاپ شماره بعدي به آدرس كتاب نمايش ارسال دارند. با سپاس. كتاب‌نمايش

 

نام و نام خانوداگي تلفن

نوع رابطه با تآتر:

از فعالين Ο از علاقمندان Ο هيچكدام Ο

نوع رابطه با كتاب نمايش:

مشترك Ο خريدار يا خواننده‌ي مرتب Ο خواننده‌ي تصادفي Ο

نحوه‌ي بهره گيري از نظريات شما:

حق نقل نظريات شما را در كتاب نمايش داريم؟ بله Ο خير Ο

نقلقولΟنقلِبهمعناΟ

كدام بخش از كتاب نمايش بيشتر مورد توجه شماست؟

نكته‌ها و اشاره‌ها Ο از اينجا و آنجا Ο مقاله‌ها و مقوله‌ها Ο ادبيات نمايشي Ο

تآتر كودكان Ο گزارش Ο           نقد Ο گفتگو Ο           متفاوت Ο

كدام بخش از كتاب نمايش به طور جدي دچار كمبود است؟

چه بخش (بخش‌هاي) ديگري بايد هنوز به كتاب نمايش افزوده شود!

كدام مطلب (مطالبي) تاكنون برايتان جالبتر بوده است؟

آيا اختصاص تقريبا يك چهارم كتاب نمايش به ادبيات نمايشي (نمايشنامه) را مناسب ميدانيد؟

بلهΟخيرΟ

چرا؟

در انتخاب مطلب انتخابي خويش چه معياري را داريد:

سرگرمي Ο آموزشي Ο خبري Ο هرسه Ο

هيچكدام, بلكه:

به نظر شما مطالب مندرج در كتاب نمايش بايد بيشتر متكي به نويسندگان ايراني باشد يا خارجي (ترجمه)؟

نويسندگان ايراني Ο نويسندگان خارجي Ο هردو Ο

چه اشكالات عمومي هنوز در كتاب نمايش به چشم ميخورد؟

طراحي Ο صفحه‌‌بندي وصفحه‌آرايي Ο شيوه نگارش Ο تايپ و اشتباهات تايپي  Ο

كيفيت مطالب Ο صحافي و امور فني Ο تنوع مطالب  Ο

چه پيشنهادي براي رفع يا بهبود كتاب نمايش داريد؟

آيا با تدابير فرهنگي (سياست اجرايي) كتاب نمايش موافقيد؟

بله Ο خير Ο نه در همه‌ي موارد Ο

چرا؟

كتاب نمايش تاكنون بيشتر انعكاس‌گر كدام طيف از تآتر ايراني بوده است؟

تآتر تبعيد Ο تآتر مهاجر Ο تآتر برون مرزي Ο هرسه Ο هيچكدام Ο

زيرا:

آيا انعكاس چنين جهت‌گيري را در كتاب نمايش ضرور ميدانيد؟

بله Ο خير Ο

چرا؟

كتاب نمايش بهتر است به كدام طيف متعلق باشد؟

تبعيد Ο مهاجر Ο تآتربرونمرزي Ο هرسه Ο

تعريف شما از سه طيف بالا چيست؟ (به طور خلاصه بيان كنيد يا آن را در برگه ضميمه بنويسيد.)

آيا انعكاس تآتر داخل كشور نيز بايد از وظايف كتاب نمايش باشد؟

بله Ο خير Ο

در صورت مثبت بودن جواب انعكاس كدام بخش از تآتر داخل كشور بايد مورد توجه باشد؟