اشاره

مامور امنیتی برداشتی أزاد از نمایشنامه‌ی «پلیس» یا شحنه اثر مرژوک نویسنده‌ی لهستانی بود.

در این نمایش سعی شده بود به مضمون اثر وفاداز بمانیم اما آن را با شرایط استبدادی حکومت ایران منطبق کنیم. گرچه دیکتانورها در بسیاری موارد همسانی در اعمال زور و باور خود به جامعه دارند. از این نمایشنامه ترجمه‌های بسیار وجود داشت اما هیچکدام آنگونه که باید باشد نبودند. به همين خاطر کارگردان نمایشنلمه را از آلمانی دوباره ترجمه کرد. گرچه در برداشت أزاد باز تغییرات بسیار در متن اصلی وارد شد.

پوستر

بروشور

تراکت

عکس

نقد