فهرست شماره یازدهم

نکته‌ها و اشاره‌ها

 

3    چرا سعید سلطانپور؟/ اصغر نصرتی

5    کتاب نمایش در اینترنت

از اینجا و آنجا

7    خبرهای تاتری

مقاله‌ها و مقوله‌ها

15    سعید سلطانپور کارگردانی حادثه ساز/ محسن یلفانی

25    چهره‌های سعید سلطانپور/ جمشید ملک پور

29    سعید صدای عاشقان/  پرویز لک

35   من، سعید سلطانپور و انتظار گودو/ سیروس سیف

42    سعید سلطانپور و نمایشنامۀ حسنک/ فرزاد جاسمی

54   نوعی از هنر، نوعی از اندیشه/ سعید سلطانپور

76   جایت خالی!/ کاظم شهریاری

80   تاتر مستند/ نیلوفر بیضایی

84   تاتر برونمرزی و دشواری‌ها و …/ اصغر نصرتی

92   هنر تاتر/ امیرحسین آریانپور

97   امیرحسین آریانپور؛ استاد امید و روشنگری!/ اصغر نصرتی

101  سلطانپور و تاتر او/ مصطفی اسکویی، ایرج زهری و …

108  عباس آقا از نگاه دیگران/ رحمانی نژاد، هیوا گوران، پایدار و …

مصاحبه

115  گفتگو با رفیق سعید سلطانپور/ فرامرز طالبی و بهزاد عشقی

سخنرانی

133   سلطانپور هنرمند انقلاب/ عباس سماع کار

139  جایگاه مبارزاتی سعید سلطانپور/ طیفور بطحایی

ادبیات نمایشی

147  گم گشتگان/ شریفه بنی‌هاشمی

157  زندگی آه زندگی

متفاوت

171  آخرین بوسه، آخرین دیدار/ سرژ آراکلی

173  با کشورم چه رفته است/ رضا مقصدی

175  به یاد سلطانپور/ کاظم شهریاری (به زبان فرانسه)

طرح روی جلد: فریده رضوی