فهرست مطالب شماره ۳

۳ نکته‌ها و اشاره‌ها

 مقاله‌ها و مقوله‌ها:

۷ ترکیب‌بندی داستانی برای نمایشنامه و فیلمنامه/ کیومرث مبشری

۲۵   تاریخ تاتر معاصر/ مجید فلاح زاده

۴۵   خطوط هندسی یک جادو/ هُلم کلر- نیلوفر بیضایی

۵۳   گفتگو با رابرت ویلسون/ هُلم کلر- نیلوفر بیضایی

۵۹   راه‌های مقابله با مشکلات تاتر ایران در تبعید/ محمدعلی بهبودی

نقد

۷۱  با کاروان سوخته در جشنوارۀ دورتمند/ محمدعلی بهبودی

۷۷   «کارنامۀ بُنداربیدخش» یا کارنامه حکومت‌مداری در ایران/ اصغر نصرتی

ادبیات نمایشی

۸۹   همزاد/ علیرضا کوشک جلالی

تاتر کودکان

۱۳۷  تاتر کودک در تبعید/ بهرخ حسین بابایی

۱۴۹   ماکس/ یآت فه-پوران فدایی (نمایشنامه برای کودکان)

۱۷۳  تاریخ جهانی تاتر کودکان – نوجوانان/ کریستل هوفمن- اصغر نصرتی

آرشیو نمایش

۱۷۹  از اینجا و آنجا (اخبار تاتری)

۱۸۵  برنهارد مینتی در گذشت!

۱۹۲  در تدارک گروه شناسی نمایش

طرح روی جلد: شهرام کریمی