عاقبت قلم‌فرسایی

نمایش «عاقبت قلمفرسایی» نخستین تجربه ی گروه تاتر چهره در خارج از کشور بود!

این نمایش متاسفانه تنها یکبار آنهم در دومین فستیوال تاتر کلن اجرا شد. نمایش اثری ست از

غلامحسین ساعدی که به علت داشتن تنها سه شخصیت در آن برای بسیاری از گروه های تاتری
شهرستانها و کوچک همواره از جذابیت اجرایی فروان برخوردار بود و هست!
نقد