اصغر نصرتی

ضرورت تهيه‌ي آرشيو

امروز ديكٌر وجود دشواري/هاي بسيار براي دست//يابي به منابع و مآخذ كافي، به قصد بهره/كٌيري در كار ثؤوهش و تحقيق در خارج از كشور، بر هيئ كارورز/تإـاتري ثوشيده نيست.

كمبود مراكز جمع/آوري و بايكٌاني اسناد و نبود افراد علاقه/مند براي سامان بخشاندن به اين اسناد و مدارك، كار را براي هركٌونه فعاليت نظري به منظور جمع/بندي و نتيجه/كٌيري از فعاليت/هاي عملي، تقريباً غير ممكن ساخته است.

از سوي ديكٌر ثراكندكٌي جغرافيايي ايرانيانِ دور از ميهن تلاش/هاي جمعيِ فرهنكٌي را براي دستيابي به هدف/هاي مشترك دشوارتر ساخته است. هر//كدام از ما، در كشوري و شهري ديكٌر، ئنان غرق در مشكلات مهاجرت و تبعيد بسر مي/بريم، كه اقدامي مشترك در اين زمينه كمتر در امكان و توانمان است.

آكٌاهي ما از فعاليت/هاي همديكٌر بسيار جسته و كٌريخته است. بررسي فعاليت/هاي تإـاترورزان ايراني، مشخص كردن رشد كمّي و كيفي آنان، تعيين جايكٌاه تإـاتر ايراني و هويت بومي آن تقريباً غيرممكن شده است. تا جاييكه ما همكٌي از كمبود اطلاعات، مراجع و منابع رنج مي/بريم.

بر اساس اين نياز مبرم وجود يك مركز جمع/آوري /اسناد ومدارك تإـاتري سخت به ئشم مي/خورد. از همين /رو ئاره را در تهيه و تنظيم آرشيو نمايش (جمع/آوريِ مجموعِ اطلاعات تإـاتري، طبقه/بندي و ئاث آن ) دانستم و نزديك به دوسال است، كه براي از ثيش/ثا برداشتن اين مشكل كٌام در راه تهيه/ي ئنين آرشيوي نهاده/ام.

هنكٌامي كه طرح اوليه/ي كار را با شماري از دوستان در ميان كٌذاشتم، همكٌي مشوق من و برخي از آنان نيز ياوران آينده/ي من كٌشتند. براي عملي ساختن اين طرح اعلاميه/اي را براي ئاث به بسياري از روزنامه/ها، مجله/ها و جُنكٌ/هاي هنري/ ـ اجتماعي سثردم.

با اينهمه و با وجود تماس/هاي تلفني و ارسال فاكس/هاي بيشمار به دست/اندركاران تإـاتر، متأسفانه نتيجه/ي ئندان رضايت/بخشي به دست نيامد. تنها تعداد بسيار كمي بودند، كه مرا در اين ميان ياري كردند، ديكٌران تنها به مدح طرح و هدف آن بسنده كردند. كم نيستند كساني كه بيخ كٌوش نكٌارنده/ي اين سطور زندكٌي مي/كنند، اما هنوز اقدامي براي اين منظور نكرده/اند.

با توجه به كُل تعداد تإـاترورزان ايراني در خارج از كشور، شمار كساني كه مرا تاكنون ياري كرده/اند، هنوز به دو درصد آنها نمي/رسد. تعداد كساني كه به اين فراخون فرهنكٌي ثاسخ متْبت داده/اند و اقدامي كرده/اند، هنوز از تعداد انكٌشتان دست بيشتر نكٌشته است. آيا به راستي اين بي/توجهي را جاي تاسف نيست؟!

به/راستي علت اين غفلت آكٌاهانه ئيست؟ از ئه رو اين كم/كاري ثايان نمي/ثذيرد؟ ئه بهانه/اي توجيه/كٌر اين عدم همكاري است؟

ثاسخ هرئه كه باشد، از خواهش و اصرار من ئيزي كم نمي/شود. من ثافشارانه از همه/ي شما هنرمندان كٌرامي يكبار ديكٌر خواهش مي/كنم به اين اقدام فرهنكٌي ثاسخ متْبت دهيد و مرا در تهيه/ي آرشيو نمايش ياري كنيد.

هدف بسيار روشن است: “/تنظيم آرشيو نمايش/”ي كه همه/كٌير و وسيع باشد؛ تا بتواند دربركٌيرنده/ي همه/ي فعاليت/هاي نمايشي ما در خارج از كشور شود. اين فعاليت/ها شاملِ اجراها، كتاب/ها، مطلب/هاي ئاث/شده در مطبوعات خارج از كشور(/نقد/ و معرفي نمايشنامه يا نمايش، كارهاي ثؤوهشي و غيره/) و نام تإـاترورزان ايراني مي/باشند.

همه/ي /اينها در كتابي، كه داراي بخش/هايي مانند اجرا/شناسي، مطلب شناسي، كتاب/شناسي/، نام/شناسي و تبليغات است، درج خواهد شد.

اميدوارم اين كتاب بتواند به متْابه/ي مرجعي براي همه/ي تإـاترورزانِ دور/از ميهن سودمند بوده و مورد بهره/برداري همكٌان قراركٌيرد.

مي/دانم كه بدون همكاري همه/ي شما نتيجه/ي كار رضايت/بخش نخواهد بود و آنئه اراإـه مي/شود، تنها قطره/اي از درياي تلاش ما را در بر خواهد كٌرفت. از همين/رو يكبار ديكٌر از همه/ي شما خواهش مي/كنم، مرا ياري كنيد. بي/شك اين همكاري در آينده/اي نه ئندان دور تْمره/ي متْبت خود را نشان خواهد داد.

در ثايان لازم مي/دانم، از همه/ي عزيزاني كه با ئاث اطلاعيه/ي فراخوان در نشرياتشان، با فرستادن مطالب ارزشمند و از راههاي كٌوناكٌون ديكٌر تاكنون مرا ياري كرده/اند و كساني كه در آينده ياور من خواهند شد، صميمانه سثاسكٌذاري كنم.

فوریه ۱۹۹۸