خليل موحد‌ديلمقانی

صادق هدايت

صادق هدايت (1330-1281)، دو نمايشنامه به نام‌هاي «پروين دختر ساسان» (1309) و «مازيار» (1312) نوشت و يک خيمه‌شب‌بازي به نام «افسانه‌ي آفرينش».

نمايشنامه‌هاي هدايت نسبت به نوول‌هاي او ضعيف‌ترند، به ويژه نمايشنامه‌ي پروين دختر ساسان بسيار سانتي‌مانتال و شعارگونه است و شخصيت‌هاي بازيش آدم‌هاي کاغذين، بي‌بُعد و عمق‌اند. مازيار بهتر و پخته‌تر است به ويژه پرده‌ي دومِ آن خوب پرداخت شده است و خود به تنهايي مي‌تواند يک نمايشنامه‌ي تک‌پرده‌ييِ موفق باشد. مازياري که صادق هدايت پرداخته، آن قهرمان برجسته‌ي تاريخي نيست، يک آدم معمولي است که اسرار شخصي خود را هم نمي‌تواند مخفي نگهدارد و همين دهن‌لقي او را لومي‌دهد و گرفتار مي‌کند …

  1. برگرفته از بولتن «کانون تآتر» در آمريکا زير نظر خليل موحدديلمقاني به‌تاريخ 25 اکتبر 1999.
  2. طرح صفحه از اردشير محصص، برگرفته از کتاب وغ وغ ساهاب اثر صادق هدايت، به کوشش ناصر پاکدامن، انتشارات «کتاب چشم‌انداز«. (کتاب‌نمايش)