أرشیو تاتر برونمرزی

„رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند“!

فراخوان برای آرشیو تاتر برون‌مرزی خوشبختانه از سوی بسیاری از تاترورزان مورد استقبال و همراهی قرار گرفته است. در این میان خانم‌های همکار پیش و بیش از مردان دست به کار شدند و به ارسال مدارک اقدام کردند. از نخستین آنها، خانم نیلوفر بیضایی که با نظم و دقت کارهای خود را فرستادند، تا خانم های بنی‌هاشمی، گوشه‌گیر، وزیری که هنوز  مشغول ارسال مدارک خود هستند. 

در میان دوستان مرد هم آقای حسین دریانی اقدام فوری کرد و دیگر همکاران قول همکاری داده‌اند و اندک اقداماتی هم توسط آقایان علی کامرانی، حمید جاودان انجام گرفته و من هنوز چشم به راه ادامه همکاری دیگر دوستان   هستم. 

در این میان از مدتها پیش از راه مجازی با یکی از تاترورزان به نام «رضا افتخاری» شانس آشنایی داشتم. خوشبختانه این دوست در پی فراخوان همکاری با آرشیو به من اعتماد کرده و بخشی از مدارک تاتری شخصی خودشان را در اختیار من قرار داده‌اند. ضمن سپاس فراوان از این اعتماد و همراهی ایشان به فراخون مذکور، خرسندی خود را از دریافت آنها و غنای آرشیو ابراز میدارم. 

آقای افتخاری ممنونم از لطف شما.

اصغر نصرتی (چهره)

۱۸ یونی ۲۰۲۰