اشاره

نمایش بزبزقندی برگرفته از یک داستان عامیانه برای کودکان است.

گروه تاتر چهره این نمایش را به مدت سه سال در بسیاری از شهرهای آلمان و اروپا به روی صحنه بود.

این نمایش با بیش از ۱۵ بازیگر و دست‌اندرکار توچه بسیاری از تماشاگران خردسال و بزرگ‌سال ایرانی

را به خود جلب کرد. این نخستين تجربه ی گروه در عرصه‌ی تاتر کودکان بود.

پوستر

بروشور

تراکت

عکس

نقد

مصاحبه