قابل توجه همه/ي دست/اندركاران تاتر خارج از كشور!

آرشيو نمايش در تبعيد

دوستان عزيز، همكاران كٌرامي، هنرمندان ارجمند!

كٌروه تإـاتر ئهره در شهر كُلن (/آلمان/) سعي برآن دارد، كه آرشيو فعاليت/هاي تإـاتري ايرانيان در خارج از كشور را تدارك بيند. ما برآنيم، كه هرساله توسط اين آرشيو كٌزارشِ مبسوط و جمع/بنديِ كاملي از فعاليت/هاي تإـاتري ايرانيان اراإـه دهيم. همئنين در نظر داريم، با اين موادِ تإـاتريِ به/دست/آمده، در صورت امكان، در شهرهاي بزركٌ اروثا و آمريكا، نمايشكٌاههايي نيز برثا كنيم، تا بدين/طريق علاقمندان اين رشته و فعالين آن بتوانند يك ئشم/انداز همه/جانبه از تإـاتر ايرانيان در خارج از كشور به دست آورند. ثُر واضح است، كه اين آرشيو متعلق به همه/ي علاقمندان مي/باشد و در اختيار همه/ي كساني، كه در اين عرصه مشغول ثؤوهش هستند، قرارخواهدكٌرفت.

از همين/رو ما از همه/ي شما هنرمندان و دست/اندركاران تإـاتري خواهش مي/كنيم، كه در اين راه ما را ياري كنيد و از مواد تبليغاتيِ نمايش/هاي/ خود   ( آفيش/، تراكت، بروشور و غيره ) و ئنانئه از نمايش خود نقد، كٌزارش، توضيح/نامه و يا آكٌهي/نامه/اي داريد، حداقل دوعدد براي ما ارسال كنيد. درصورتيكه كتابي در زمينه/ي تإـاتر (/نمايشنامه، نقد/نمايشي، امور نظري تإـاتر و غيره/) نوشته يا ترجمه/كرده/ايد، يك/نسخه از آن را، ئاث/شده يا دست/نويس، براي ما بفرستيد. ارسالات ياد شده مي/توانند مربوط به سال/هاي كٌذشته نيز باشند. در ثذيرش و تنظيم و ئاث اين ارسالات از سوي ما هيئكٌونه محدوديت يا ثيش/شرطي وجود ندارد. تا حد ممكن نيز سعي خواهد شد، شرايط شما را براي همكاري رعايت كرد.

از نظر ما فعاليت نمايشي هنرمندان ايراني همئنين شامل آندسته از كارهاي تإـاتري نيز مي/باشد، كه به زبان/ كشورهاي ميزبان و يا با زباني تركيبي ( دو زبانه ) به روي صحنه آمده/اند و يا نمايش/هايي كه به زبان/هاي ترُكي (آذري)، كُردي، ارمني و غيره اجرا شده و يا آنكه به شكل روخوانيِ راديويي و/يا فقط براي تماشاكٌران ويؤه/اي ( /متْلاً اقليت/هاي مذهبي و غيره /) اراإـه شده باشند.

كارورزان تإـاتر! ياري شما ثيش از هرئيز خدمتي به هنر تإـاتر و جامعه/ي /تإـاتري/ و يادكٌاري براي آيندكٌان خواهد بود. ثس باهم در اين امر فرهنكٌي كوشا و موٍتْر باشيم.

دوستان هنرمند! همكاران عزيز! ما از همه/ي شما صميمانه طلب ياري مي/كنيم و اميدواريم كه دست همكاري ما را بفشاريد و ما را در اين امر مفيد كمك كنيد. ثيشاثيش از همكاري تك/تك شما عزيزان سثاسكٌذاريم.

۱۸ ماه مه ۱۹۹۷

سرپرست گروه تاتر چهره

اصغر نصرتی