تاتر برونمرزی ایرانیان ۱۸
پیش به سوی تکمیل آرشیو تاتر
تاتر در کانادا/ ارسالات خانم فرشیده نسرین
باید اعتراف کنم که آرشیوی که من چندین و چند سال است که آنها را جمع آوری می‌کنم، یا توسط دوستانی تاتری ارسال می‌شوند، بیشترین ضعف را از کشورهایی کانادا و آمریکا دارد. چرایی آن مطلب پوشیده‌ نیست، اما اساس متقاعد کردن یا تشویق کردن دوستان آن کشورها برای چنین کارهایی بی مزد چندان آسان نیست.
با این همه تا کنون چند دوست عزیز محبت کردن از امریکا اسناد خود را برای من ارسال کرده ند که ارسالات خانم گوشه‌گیر، آقایان حمید احیا، داوود غلامحسینی و مسعود چم آسمانی از مهمترین آنها بودند و نقش بزرگی برای تکمیل آرشیو تاتر داشتند. اما از کانادا ما خیلی کم اطلاع داریم و فقط جسته و گریخته از راه راسانه‌ها و گفتگو با برخی دوستاتر تاتری مطلع می‌شویم که در کانادا به ویژه شهر تورنتو، فعالیت تاتری وجود داشته و دارد.
حالا یکی از فعالین این کشور یعنی خانم فرشیده نسرین بخشی از اسناد فعالیت‌های تاتری خود را در این کشور ارسال کرده اند. وی علاوه بر کارهای روی صحنه چندین نمایش رادیویی نیز، به ویژه در دوران کرونایی تهیه کرده اند که باید بخشی از کاهای تاتری ایشان دانست. آخرین نمایش رادیویی ایشان دزد محرت نام دارد که در دو بخش تهیه شده و من لینک آن را برای نمونه در اینجا در پایان نوشتار اورده ام. در این نوشتار به بخشی از اسناد تاتری وی نگاهی داشته ام و آن را منعکس کرده ام. البته اقای افصحی هم بخشی از فعالیتهای خود در کانادا را ارسال کرده اند و ما منتظر تکمیل و ارسال نهایی آنها هستیم. در همین نوشتار عکس کسانی که تا کنون برای ما اسناد تاتری ارسال کرده اند را به شکل عکس گذاشته ایم تا کوچکترین شکل قدردانی را بروز داده باشیم.
نکته دیگری که سبب‌ساز این نوشتار شد پرسش فرهاد پایار است که دیروز در پای تلفن پرسید که هنوز امکان ارسال اسناد تاتری هست یا خیر؟ پاسخ در یک کلام: آرسی ست. کار تکمیل آرشیو هنوز پایان نگرفته و دوستان می توانند با ارسالات خود کمک بزرگی برای ما باشند.
ما فعلن در شرایط نام‌گذاری اسناد هستیم تا جستجو و طبقه‌بندی آنها به منظور تکمیل لیست اجراشناسی، کتابشناسی و مطلب شناسی کمی آسان‌تر شود. دسته بندی و طبقه‌بندی اسناد اسکن شده در آغاز ممکن نبود. مضاف بر اینکه مدام افراد با ارسالات خودشان این طبقه بندی را می‌توانستند برهم بزنند. پس ما در آغاز فقط به فکر جمع‌اوری انبوه ای اسناد دلخوش بودیم و فقط اسکن شده‌ها را (آنچه نگارنده به شکل کاغذی در طول سالها انبار کرده بود یا دیگران به تازگی به شکل کاغذی فرستاده بودند) را از بخش دیجیتال جدا کردیم. در حال حاضر با نام گذاری تک تک اسناد و با پسوندهای چون بروشور، تراکت، پوستر و غیره شرایط را برای مراحله دوم طبقه بندی و تکمیل لیست اجرشناسی، کتابشناسی و مطلب شناسی ممکن می‌کنیم. تعداد نمایش‌هایی ثبت شده تا بدین تاریخ نزدیک به هزار پانصد ( ۱۵۰۰) عدد رسیده اند. اما هنوز الک کردن و تدقیق کردن آنها نیز از وظایف باقی‌مانده است.
با امید به ارسال اسناد بیشتر از سوی دوستان و سپاس از آنها که تا امروز ما را یاری کرده اند.