تاتر برونمرزی ایرانیان ۹

پیش به سوی تکمیل آرشیو تاتر

خسرو شهریاری/تاتر ایرانیان در سیدنی و استکهلم

در میان تاترورزان برونمرزی خسرو شهریاری یکی از پیگیرترین و وفادارترین هنرمندان تبعید است. وی که پیش از انقلاب در ایران با دو کتاب تحقیقی نخستین گامهای جدی خود را برای بررسی تاتر ایران برداشته بود، در سیدنی و بعدها در استکهلم این تلاش را عمیق‌تر و وسیع‌تر ادامه داد. دو کتاب مهم تحقیقی وی (کتاب نمایش و کوشش‌های نافرجام) نخستین تلاش‌های انتقادی وی به تاریخ تاتر ایران محسوب می‌شوند. کتاب دو جلدی «کتاب نمایش» وی تا مدتها یکی از منابع مهم اهل تحقیق بود و نگارنده نیز بارها، از جمله به وقت نوشتن زندگی‌نامه‌ی زنده یاد شکوه نجم‌آبادی از آن بهره بسیار برده‌ام.

خسرو شهریاری در تبعید به کار عملی تاتر و به مضمون تبعید توجه بسیار دارد و از این رو نمایش‌های زیادی را با این محتوا اجرا کرده است. گرچه بیشتر این نمایش‌ها اعتراضی و خیابانی و تهیجی بوده اند اما سخت انعکاس‌گر وضعیت داخل کشور و خواسته‌ی انسان تبعیدی را بوده اند.

شهریاری نیز به فراخون من، برای تکمیل آرشیو تاتر برون‌مرزی، پاسخ مثبت داد و هر آنچه در آرشیو شخصی داشت، برایم ارسال کرد. در اینجا ضمن سپاسگزاری فراوان از همراهی وی چند پوستر نمایشی او را منعکس می‌کنم.

اصغر نصرتی (چهره)

۱۱ آگوست ۲۰۲۰