تاتر برونمرزی ایرانیان ۵

پیش به سوی تکمیل آرشیو تاتر

بانو در شهر آینه/تاتر ایرانیان درآلمان

نیلوفر بیضایی را من با نمایش بانو در شهر آینه در شهر کلن شناختم. از آن پس وی از نادر کارگردانهای ایرانی بود که همواره سالی یک نمایش به زبان فارسی و با مضمون زن/تبعید و نقد استبداد به میدان تاتر آورده است. کار مداوم و مضمون‌گرایی در تاتر سبب شد که پس از  ۲۵ سال تلاش نمایشی از  او چهره‌ای شناخته شده ی در تاتر ایرانی بسازد. آرشیو موجود من می‌گوید که نمایش «بانو در شهر آینه» نخستین کار  خانم بیضایی به زبان فارسی است.

—————-

از این پس هر از گاهی یکی از نمایش‌های برون مرزی ایرانیان را در اینجا به معرض تماشا می‌گذارم. با این امید که اگر کسی در این ارتباط خاطره یا نکته‌ی مهمی در ارتباط با نمایش به یادش آمد، در همینجا برایم بنویسد تا سبب غنای آرشیو تاتر برونمرزی (تبعید، مهاجر و مهمان) گردد.

تا کنون حدود ۴۰۰ پوستر در آرشیو من موجود و بیش از ۴۰۰ نمایش با مشخصات و اطلاعات مربوطه در لیست «اجراشناسی تاتر برونمرزی» وارد شده است. البته هنوز فرصت برای اسکن کردن، وارد کردن همه اسناد کاغذی و دیجیتالی نیافته ام، پس راه درازی در پیش خواهم داشت و چشم به راه یاری تاترورزان.

تاتر برون مرزی هنوز ناشناخته های بسیار دارد که تنها با همیاری و همکاری همه تاترورزان برونمرزی امکان گسترش عرصه‌ی شناخته شده ها میسر  خواهد شد. پس پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزار و منتظر مدارک و اسناد تلاش‌های شما هستم.

اصغر نصرتی (چهره)

۲۳ یونی ۲۰۲۰