تاتر برونمرزی ایرانیان ۲

پیش به سوی تکمیل آرشیو تاتر 

بای بای لوس آنجلس/تاتر ایرانیان در آمریکا

از این پس هر از گاهی یکی از نمایش‌های برون مرزی ایرانیان را در اینجا به معرض تماشا می‌گذارم. اگر کسی در این ارتباط خاطره یا نکته‌ی مهمی به یادش آمد در همینجا برایم بنویسد تا سبب غنای آرشیو تاتر برونمرزی (تبعید، مهاجر و مهمان) گردد.

اصغر نصرتی (چهره)

۱ یونی ۲۰۲۰