پیش به سوی تکمیل آرشیو تاتر 

گل سرخی در ویرانه/ تاتر ایرانیان در آلمان

از این پس هر از گاهی یکی از نمایش‌های برون مرزی ایرانیان را در اینجا به معرض تماشا می‌گذارم. اگر کسی در این ارتباط خاطره یا نکته‌ی مهمی به یادش آمد در همینجا برایم بنویسد تا سبب غنای آرشیو تاتر برونمرزی (تبعید، مهاجر و مهمان) گردد.

از  بولتن چهارمین فستیوال تاتر کلن است که نمایش پروانه حمیدی را معرفی کرده است!

اصغر نصرتی (چهره)

۳۱ مه ۲۰۲۰